Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Jak zmieniła się szkoła widziana oczami uczniów w czasie pandemii COVID-19?

Jak zmieniła się szkoła widziana oczami uczniów w czasie pandemii COVID-19?
7 lipca 2021 Redakcja

VULCAN – twórca dziennika elektronicznego prezentuje wyniki badań, w których udział wzięło blisko 2000 uczniów i uczennic z całej Polski. To drugie badanie uczniów w czasie pandemii – porównując wyniki z zeszłorocznym warto podkreślić, że wzrósł odsetek uczniów i uczennic, którzy wolą edukację zdalną, niż stacjonarną. Co jeszcze? Najważniejsze zmiany odnotowane przez uczniów w szkolnym życiu w trakcie pandemii są raczej negatywne niż pozytywne, szczególnie w obszarze relacji z rówieśnikami.
W odczuciu 30% uległy one pogorszeniu.

Zmieniające się dynamicznie obostrzenia, a także sytuacja zdrowotna w konkretnych szkolnych społecznościach przekładały się na konieczność balansowania między chwilowymi powrotami do nauki stacjonarnej i ponownymi okresami edukacji online. Prowadzone w tym czasie przez różne podmioty badania nad doświadczeniami uczniów, rodziców, nauczycieli wskazywały na rozmaite problemy (na przykład pogłębianie się między uczniami nierówności ze względu na dostęp do nowych technologii i ze względu na wsparcie zapewniane przez rodziców czy opiekunów) ale też korzyści, jakie odniosła w tym czasie szkoła (na przykład zwiększanie się zakresu kompetencji posiadanych przez nauczycieli).

Porównanie
Jest to drugie badanie przeprowadzone przez VULCAN wraz z naukowcami z UAM w Poznaniu. Zeszłoroczna odsłona (wiosna 2020) dotyczyła wizji edukacji przyszłości oczami uczniów. Warto przypomnieć, że najważniejszymi wnioskami wówczas były chęć chodzenia do szkoły na klasyczne zajęcia, ale większy udział technologii w prowadzonych zajęciach. – Wzrósł odsetek uczniów i uczennic, którzy wolą edukację zdalną, niż stacjonarną. Zestawiając ten wyniki z innymi można zakładać, że ten sposób realizowania obowiązku szkolnego jest wygodniejszy prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska, kierowniczka zespołu z UAM – Uczniowie uzyskują wyższe wyniki przy mniejszym zaangażowaniu. Choć zwiększyła się ta grupa uczniów, którym nie podoba się kształcenie zdalne, to i tak wybraliby je chętniej, niż stacjonarne – dodaje.

Mimo tego, że dzieci i młodzież w coraz większym stopniu lubią zdalny tryb edukacji, zmalało przekona nie o tym, że szkoły w dalekiej przyszłości będą zdalne lub częściowo zdalne. Zdecydowanie mniejszy odsetek osób chciałby też (porównując do zeszłego roku) wprowadzić w przyszłości w szkołach tryb hybrydowy, gdyby to od nich zależało. Wyniki te można odczytać w taki sposób, że badane osoby chciałyby dla siebie szkoły zdalnej, lub częściowo zdalnej, ale to wiąże się z ich aktualnymi doświadczeniami, a w mniejszym stopniu z ogólną wizją szkoły.

Wnioski
Uczniowie polubili zdalną szkołę, wielu z nich woli taki sposób nauki od trybu stacjonarnego. I jest to zmiana w stosunku do danych z poprzedniego badania VULCAN i UAM, gdzie w czerwcu 2020 ponad 60% uczniów określiło, że wolałoby wrócić do szkoły, niż dalej uczyć się zdalnie. Blisko rok później niecałe 50% woli uczyć się zdalnie niż chodzić do szkoły. Natomiast 45% uczniów chciałoby, żeby po pandemii szkoła pracowała w trybie hybrydowym.
Zmiany, które zauważają uczniowie w szkolnym życiu w trakcie pandemii w porównaniu z czasem przed nią są raczej negatywne, niż pozytywne. Dotyczy to szczególnie relacji z rówieśnikami – te pogorszyły się w odczuciu 30% osób. Znacznej grupie, bo aż 45% , pogorszyło się samopoczucie fizyczne. Wyjątkiem od reguły „gorsze doświadczenia szkolne podczas pandemii, niż przed nią” są wyniki w nauce i sposób spędzania wolnego czasu – w odniesieniu do nich aż 30% uczniów zauważyło polepszenie.

– Wiele wskazuje na to, że uczniowie będą musieli na nowo „uczyć się jak się uczyć” w murach szkoły i w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem i kolegami – podkreśla Jan Koziarski z VULCAN. To, że tak wiele osób deklaruje wysoką sympatię dla zdalnej formy nauczania, może być interpretowane pozytywnie – kształcenie to przebiegało dobrze. Coraz częściej mówi się jednak – i na to też może wskazywać uzyskany przez nas wynik 20-35% odpowiedzi negatywnych na pytania związane z chęcią powrotu do stacjonarnej szkoły – że z różnych powodów uczniowie boją się powrotu, albo nie chcą podejmować związanego z nim wysiłku. Powstaje zatem pytanie – jak na nowo zachęcić uczniów i uczennice do angażowania się w naukę w trybie stacjonarnym?

– Jednym ze sposobów może być wykorzystanie narzędzi, aplikacji, komunikatorów internetowych w murach szkoły, a także organizowanie części zajęć pozalekcyjnych w formie online (np. konwersatoria językowe) – podkreśla prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska – Jak wskazują wyniki badania, uczniowie byliby zainteresowani formą hybrydową nauki i świetnie radzą sobie z obsługą sprzętów i narzędzi potrzebnych w edukacji zdalnej. Także nauczycielki i nauczyciele nabyli w tym zakresie różnorodne kompetencje. Są to zasoby, na których należy budować nową, popandemiczną rzeczywistość szkoły. Nie zapominając oczywiście o innych potrzebach uczniów i szkoły, szczególnie tych związanych z relacjami i zdrowiem psycho-fizycznym – dodaje.
Poznanie i wykorzystanie w szkolnej rzeczywistości strategii związanych z technologią, które wypracowali uczniowie ucząc się zdalnie, to jedno z zadań, przed którym stoi szkoła. Warto podkreślić najważniejsze potrzeby, które zostały zdiagnozowane w przeprowadzonym badaniu:
• wzmacnianie i budowanie na nowo relacji rówieśniczych poprzez wzmożone działania integracyjne,
• wzmacnianie roli psychologów i pedagogów szkolnych (21% uczniów nie wie, czy w ich szkole jest psycholog),
•tworzenie w szkołach warunków dbania o kondycję fizyczną,
• dowartościowanie roli wychowawcy klasy, bo to wychowawcy okazali się dla wielu uczniów i uczennic istotnym źródłom wsparcia (68% uczniów czuło, że może liczyć na pomoc wychowawcy w czasie pandemii COVID-19).

Przygotowanie i analiza wyników ankiety

W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankiety. Został on rozesłany do uczniów korzystających z dziennika elektronicznego UONET+ tworzonego przez VULCAN. Kwestionariusz składał się z 26 pytań oraz metryczki.

Celem badania było poznanie szkolnych doświadczeń uczniów i uczennic w zakresie technicznego wymiaru edukacji zdalnej, organizacji nauki i czasu wolnego, relacji z ludźmi, zaangażowania w lekcje i w naukę, możliwości uzyskania pomocy, samopoczucia, a także określenie jak zmieniała się w ocenie uczniów szkoła i jak wyobrażają sobie oni jej przyszłość.

Badania były prowadzone przy współpracy z zespołem badawczym z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w składzie: prof. UAM dr hab. Michał Klichowski (Zakład Badań nad Procesem Uczenia); prof. UAM dr hab. Barbara Jankowiak (Pracownia Psychopedagogicznych Badań nad Rozwojem Człowieka); dr Mateusz Marciniak (Laboratorium Pedagogiki Szkolnej). Zespołem kierowała prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska (Laboratorium Pedagogiki Szkolnej).

Eksperci tworzący zespół to doświadczeni badacze i badaczki szkolnej rzeczywistości, rozwoju człowieka, procesów uczenia się oraz sposobów radzenia sobie przez dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach.

O VULCAN
Największy w Polsce edu-tech z kompleksową i innowacyjną ofertą aplikacji chmurowych oraz szkoleń dla szkół, przedszkoli i samorządów. Spółka posiada ponad 30-letnie doświadczenie zarówno we wsparciu indywidualnych placówek oświatowych, gmin jak i w realizacji największych projektów edukacyjnych w Polsce. VULCAN dostarcza zintegrowany system ERP w obszarze zarządzania finansami oraz HR. Jest wiodącym dostawcą systemu rekrutacyjnego Nabór, jednego z najpopularniejszych dzienników elektronicznych UONET+ oraz systemu bibliotecznego MOL NET+. Spółka ustanawia standardy branżowe jak aplikacja Plan lekcji czy system do planowania organizacji oświaty i budżetu Sigma. Obecnie VULCAN obsługuje kilkanaście tysięcy polskich szkół i samorządów, a liczba użytkowników sięga kilku milionów. VULCAN jest częścią grupy wydawniczej Nowa Era sp. z o.o. – największego 1w Polsce wydawnictwa edukacyjnego.