Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Wiosenny ogród słonia Pomelo – Konkurs od Wydawnictwa Zakamarki

Wiosenny ogród słonia Pomelo – Konkurs od Wydawnictwa Zakamarki
7 kwietnia 2022 Redakcja

Wiosenny ogród słonia Pomelo
Pomelo, filozofujący słoń ogrodowy, mieszka pod dmuchawcem.
Śni o warzywach, które mówią, zastanawia się, skąd się biorą rzepy,
i jest zakochany w jedenastej rzodkiewce w trzecim rzędzie
(choć, jak wiecie, nie tylko).
Stwórzcie miniaturowy ogród słonia Pomelo i do 30 czerwca przyślijcie
fotograficzną relację z Waszych rodzinnych ogrodniczych działań!
GDZIE? na parapecie, na balkonie, na podwórku, w ogrodzie lub…?
W CZYM? w doniczce, w puszce, na tacy, w koszyku, na grządce albo…?
JAKI? zielony, kolorowy, kwiatowy, warzywny, ziołowy czy też…?
JAK? z tabliczkami, ze ścieżkami, z pergolami, kompletnie dziko, a może…?
UWAGA! czekają nagrody!
Inspiracji szukajcie w książkach: www.zakamarki.pl/bohaterowie/pomelo
Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu na:
zakamarki.pl oraz magazyndzieci.pl

Regulamin konkursu: Wiosenny ogród słonia Pomelo

Organizatorami konkursu Wiosenny ogród słonia Pomelo
(zwanego dalej Konkursem)

są:
Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Romana Maya 1,
www.zakamarki.pl

oraz
Magazyn Dzieci Polskie Media Specjalistyczne z siedzibą w Poznaniu, ul. Słowackiego 17/6
www.magazyndzieci.pl

(zwani dalej łącznie Organizatorami).

1. Przedmiot Konkursu i warunki uczestnictwa:
a) Konkurs inspirowany jest serią książek o słoniu Pomelo autorstwa Ramony Bădescu, z ilustracjami Benjamina Chauda, w tłumaczeniu Katarzyny Skalskiej.

b) Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie, założenie i pielęgnowanie miniaturowego wiosennego ogrodu słonia Pomelo.

c) Wiosenny miniaturowy ogród może być:
— na parapecie, na balkonie, na podwórku, w ogrodzie lub…?
— w doniczce, w puszcze, na tacy, w koszyku, na grządce albo…?
— zielony, kolorowy, kwiatowy, warzywny, ziołowy czy też…?
— z tabliczkami, ze ścieżkami, z pergolami, kompletnie dziki, a może…?

d) Pracą Konkursową jest: relacja fotograficzna (max 10 zdjęć) oraz opis przebiegu działania (ok. 15 zdań). W opisie należy podać tytuł książki lub cytat z książki o Pomelo, które były inspiracją do stworzenia ogrodu Pomelo.

e) Dostarczenie Pracy Konkursowej:
Pracę Konkursową wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym należy wysłać na adres: promocja@zakamarki.pl do 30 czerwca 2022 do godz. 23:59.

f) Konkurs przeznaczony jest dla rodzin – dzieci i opiekunów. Uczestnikiem Konkursu może być zespół składający się z jednego opiekuna (rodzic, ciocia, wujek, babcia, dziadek) oraz przynajmniej jednego dziecka.

g) Każdy Uczestnik może wysłać do Organizatora tylko jedną Pracę Konkursową.

2. Ocena prac, ogłoszenie wyników i nagrody.
a) Prace Konkursowe zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatorów.

b) Jury wybierze najciekawsze Prace Konkursowe, a ich twórcy zostaną uhonorowani nagrodami.

c) Nagrodami w konkursie są:
— prenumeraty magazynu Dzieci,
— książki Wydawnictwa Zakamarki.

d) Wyniki zostaną ogłoszone do końca sierpnia 2022 na www.zakamarki.pl i www.magazyndzieci.pl oraz na FB każdego z Organizatorów.

e) Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową, a nagrody zostaną wysłane drogą pocztową. Warunkiem wysłania nagrody jest podanie pełnych danych adresowych i numeru telefonu po otrzymaniu maila informującego o wygranej.

f) Nagrody przyznane w konkursie nie są wymienne na gotówkę.

3. Inne postanowienia:
a) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów oraz ich rodziny.

b) Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne i uczestnikom nie przysługuje odwołanie.

c) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w przebiegu i Regulaminie Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O zmianach będą informować na swoich stronach: www.zakamarki.pl i www.magazyndzieci.pl

d) Zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: promocja@zakamarki.pl.

e) Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie Pracy
Konkursowej, swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatorów i w publikacjach wydawniczych Organizatorów oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu oraz promocji Konkursu.

f) Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej Pracy Konkursowej.

g) Uczestnik upoważnia Organizatorów (udziela licencji) do nieodpłatnego korzystania z Pracy Konkursowej (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatorów, w następującym zakresie: rozpowszechnianie, udostępnianie w internecie — publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym na stronach www.zakamarki.pl i www.magazyndzieci.pl oraz portalach społecznościowych Wydawnictwa Zakamarki I Magazynu Dzieci, a także w newsletterach Organizatorów.

h) Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z Pracy Konkursowej zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za udostępnianie jej na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz w innych przypadkach publicznego jej udostępniania.

i) Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatorów od wszelkich roszczeń z tytułu powyższych.

4. Dane osobowe:
a) Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:
— spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,
— zapoznał się z niniejszym Regulaminem,
— wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu do
korespondencji, adresu e-mail, numeru telefonu przez Organizatorów.

b) Administratorem danych osobowych są Organizatorzy.

c) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania nagród i przeprowadzenia ewentualnego postępowania dotyczącego zgłoszonego zastrzeżenia.

d) Podanie przez Uczestnika Konkursu jego danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię dziecka/imiona dzieci:
Wiek dziecka/dzieci:
Imię i nazwisko opiekuna:
Kontakt do opiekuna (nr telefonu oraz mail):

pliki do pobrania

1. REGULAMIN KONKURSU – do pobrania

2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – do pobrania